AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Western Union Business Solutions radzi: Stwórz strategię zarządzania ryzykiem walutowym


Rynek wymiany walut umożliwia małym firmom wejście na rynki zagraniczne, nawiązanie współpracy z międzynarodowymi dostawcami oraz import unikatowych produktów na sprzedaż na rynku krajowym. Polskie firmy z sektora MSP sprowadzają z zagranicy przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny. W imporcie dużą rolę odgrywa też sprzęt transportowy, produkty przemysłu chemicznego czy tworzywa sztuczne. Korzyści z międzynarodowej wymiany handlowej nie są jednak pozbawione ryzyka.

Na szczęście strategia zarządzania ryzykiemwalutowym może pomóc małym firmom zabezpieczyćsię przed nim. Każda firma powinna mieć taką strategię – wskazane jest posiadanie gotowych narzędzi potrzebnych do radzenia sobiez ryzykiem walutowym.

Strategiaco prawda nie wyeliminujecałkowicie ryzyka, ale może pomóc międzynarodowym przedsiębiorstwom zabezpieczyć sięprzed zagrożeniami, które mogą pogorszyć ostateczny wynik finansowy.

Ocena ekspozycji na ryzyko

Przedsiębiorstwa powinny zacząć tworzyć strategięzarządzania ryzykiem od określenia poziomuzakładanego ryzyka na zagranicznych rynkach.

Następnym krokiem jest określenieposzczególnych kwot ekspozycji walutowej, które chcemy zabezpieczyć. Niektóre przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na zabezpieczenie 90% swojej ekspozycji i pozostawienie tylko 10% podlegających wahaniom rynkowym. Inne mogą wybrać ochronę tylko 30% i uważnie obserwować rynek walutowy w kontekście pozostałej kwoty.

Wszystko zależy od tolerancji firmy wobec ryzyka i tego, jak aktywnie przedsiębiorstwo zamierza obserwować rynek wymiany walut. Jeżeli w firmie zatrudniona jest osoba, której zadaniem jest wyłącznie siedzenie za biurkiem każdego dnia i śledzenie kursu, to może zareagować na mające miejsce wahania kursowe. Jeżeli jednak firma nie posiada takich zasobów, powinna zablokować zakładany kurs budżetowy, aby uniknąć konsekwencji jegoniekorzystnej zmiany.

Ustalenie ram strategii

Strategiazarządzania ryzykiem walutowymstaje się szczególnie istotna, gdy w firmie jest wielu decydentów odpowiedzialnych za kwestie finansowe.Stworzenie sformalizowanych zasadodnośnie ryzyka walutowegopozwala wyznaczyćramy dla wszystkich osób zarządzających poprzez określenie wytycznych dla różnych scenariuszy, co pomoże uniknąć niechcianych niespodzianek w przyszłości. 

Poniżejprezentujemykilka wskazówek pomocnych w budowie firmowej strategii zarządzania ryzykiem:


1. Kto:Określ zakres odpowiedzialności poszczególnych osób. Gdy tworzysz zasady, wyraźnie zaznacz, kto jest osobą decyzyjną w danychkwestiach. Następnie określ kompetencje każdej osoby decyzyjnej w zakresierealizowania transakcji walutowych czy dokonywania płatności międzynarodowych. Obowiązki mogą być np. podzielone w taki sposób, że jedna grupa przeprowadza transakcje walutowe, kolejna rejestruje wykonywane transakcje, a jeszcze inna nadzoruje pierwsze dwie grupy,upewniając się, że realizowane są cele przedsiębiorstwa.

2. Co: Po pierwsze ważne jest określenieparametrów dlametod hedgingowych, z których firma zamierza skorzystać. Mogą to być takie instrumenty finansowe jak transakcje spot, kontrakty typu forward lubzlecenia sprzedaży. Następnie należy określić finansowe limity dla każdej z osób upoważnionych do wykonywania transakcji walutowych dla firmy. Przykładowo, strategiamoże pozwalać pracownikowidziału zobowiązań obsługiwać transakcje do kwoty 50 tysięcy złotych,natomiast dyrektor finansowy może być upoważniony do transakcji do kwoty 500 tysięcy złotych, bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń.

3. Kiedy: Spróbuj określić widełki czasowe transakcji. Firma może odnotować straty, jeśliuzgodniła z kontrahentem, że otrzyma płatność w obcej walucie w ciągu 30 dni, ale przez pierwsze 25 dni nie podejmuje żadnych działań w celu ochrony końcowego wyniku finansowego.Ważne jest, aby instrumenty zabezpieczające wprowadzić szybko i skutecznie.

4. Dlaczego: Kluczowym dla skuteczności strategii jest określenie,w jakim celu firma dokonuje transakcji na rynku walutowym oraz dlaczego korzysta z danych metod, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Równie ważne dla przedsiębiorstw jest wyraźne wskazanie celów samej strategii, jak np. ochrona marży czy zabezpieczenie końcowego wyniku finansowego. Dodatkowo zaleca sięwprowadzenie zasady, która zakaże pracownikom angażowania się w niepożądane działania, takie jak granie na kursach walut w celu osiągnięcia nadzwyczajnych zysków.

5. Jak:Poinformuj wszystkie zainteresowane podmioty z jakiego dostawcyfirma będzie korzystaćdo działalności tradingowej.Może to być np.firma specjalizująca się w transakcjach walutowych,dysponująca platformą online, ekspertyzą na temat rynku walutowego i szerokim wyborem walut zagranicznych.

Regularna ocena i korekta strategii

Po spisaniu ustalonej strategiifirma powinna przynajmniej raz do roku przejrzeć oraz zaktualizować jej zapisy. Strategia zarządzania ryzykiem tozbiór wewnętrznych dokumentów, które powinny być zatwierdzone przez kadrę zarządzającą przed ich wdrożeniem. Gdy strategia zostanie zatwierdzona, ważne jest, aby poinformować wszystkich zainteresowanych ozałożeniach tego dokumentu oraz o zakresie obowiązków z niego wynikających.Upewnienie się, że wszyscy w firmie rozumieją ryzyko związane ze zwiększającymi się ekspozycjami w obcych walutachto zasadniczy krok do osiągnięcia stabilności.

Firmypowinny przyjąćokreślone kryteria oceny tego, czystrategia okazała się skuteczna. Jeśli np. udało się ochronićkońcowy wynik finansowy,to nie rezygnuj z niej. Nie staraj się naprawić czegoś, co dobrze działa.

Jeśli jednak strategia nie spełni oczekiwań, to kadra zarządzająca powinna wprowadzić konieczne zmiany, aby w następnym roku była bardziej skuteczna. Jednakże należy odradzić firmom odrzucanie strategii tylko dlatego, że kursy waluty przesunęły się w niekorzystnym kierunku –np. jeśli euro poruszyło się w korzystnym kierunku, a firma mogławięcej na tym zarobić, gdyby uprzednio nie wprowadziła zabezpieczenia.

Właśnie tu firmy najczęściej popełniają błąd. Często w tej sytuacji rezygnują ze swojej strategii zarządzania ryzykiem, co skutkuje brakiem przygotowania, gdy zmiany są dla nich niekorzystne.

Nie sposób przewidzieć, jakie ruchy nastąpią na rynkuFX, ale wdrażając odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem walutowym, właściciele firm mogą przetrwać zawirowania gospodarcze i zapewnić sobie stabilnemiejsce na rynkuświatowym.

Autor: Agnieszka Durlej, Western Union Business Solutions

 

Informacje o firmie Western Union Business Solutions

Firma Western Union Business Solutions umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości wysyłanie i odbieranie płatności transgranicznych oraz zarządzanie wymianą walut. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie międzynarodowych transferów płatniczych, dostępowi do ponad 130 walut oraz globalnej sieci finansowej obejmującej ponad 200 krajów i terytoriów pomagamy firmom oszczędzać czas potrzebny na zarządzanie międzynarodowymi transakcjami finansowymi, a w konsekwencji — poświęcać więcej czasu na rozwój własnego biznesu.

Zdobyliśmy olbrzymie doświadczenie dzięki współpracy z klientami z różnych sektorów, takich jak handel zagraniczny, przemysł winiarski i spirytusowy, rolnictwo, górnictwo i organizacje non-profit. Oferujemy także niestandardowe rozwiązania dla instytucji prawnych, finansowych i edukacyjnych.

Firma Western Union Business Solutions jest jednym z wiodących na świecie dostawców usług związanych z transgranicznymi płatnościami biznesowymi. Firma Western Union Business Solutions działa za pośrednictwem licencjonowanych partnerów lokalnych w ponad 30 krajach.

 

© 2016 Western Union Holdings Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spółka Western Union Business Solutions jest oddziałem firmy Western Union i świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (określanego jako „WUBS” lub „Western Union Business Solutions”).

Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (numer KRS: 0000458059, numer NIP: 1080015316), jest zarejestrowany pod adresem Al. Jana Pawla II 29, 00-867 Warszawa, Polska, oraz jest oddziałem Western Union International Bank GmbH (zarejestrowanego pod numerem  256184t) Schubertring 11, 1010 Wiedeń, Austria.

Niniejszy artykuł został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie nakłada jakichkolwiek wiążących zobowiązań na jakikolwiek podmiot. Relacje między adresatem tych informacji a firmą WUBS określają stosowne warunki i postanowienia. W niniejszym artykule nie są przedstawiane żadne opisy stanu faktycznego ani nie są udzielane żadne gwarancje lub warunki, wyraźnie lub w sposób dorozumiany.


Wtecz Do góry