AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów


Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów – Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna Gondka w Wieliczce to męska szkoła średnia z internatem, która rekrutuje uczniów z terenu całej Polski i z zagranicy. Kontynuuje piękne tradycje Franciszkańskiego Kolegium św. Antoniego, działającego w latach 1913 – 1939 we Lwowie.

Obecnie szkoła jest prowadzona przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM) z siedzibą w Krakowie.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 1991 roku placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła realizuje program trzyletniego liceum zgodny z wymogami MEN.

Kierownictwo placówki oraz obowiązki wychowawców w internacie spoczywają na pracujących w szkole Franciszkanach.

Grono pedagogiczne natomiast stanowią nauczyciele świeccy, doświadczeni w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej: pracownicy wyższych uczelni, autorzy podręczników dla szkół średnich oraz państwowi egzaminatorzy egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów.

Szkoła i internat położone są na terenie rozległego i malowniczego ogrodu klasztornego z boiskami sportowymi i zapleczem do rekreacji. W budynku znajduje się kaplica, biblioteka, skomputeryzowana czytelnia, pracownia komputerowa, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audio – video oraz komputery, aula dostosowana do projekcji multimedialnych, sala telewizyjna i siłownia. Uczniowie korzystają z dwóch sal gimnastycznych i basenu. Młodzież mieszka w pokojach jedno- i dwuosobowych z dostępem do bezpiecznego internetu.

Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę oraz wspomaganie pełnego i integralnego rozwoju osobowego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Kilkunastoosobowe klasy sprawiają, że uczący mogą indywidualizować proces nauczania i dostosowywać go do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów, zarówno zdolnych jak i słabszych.

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce szkoła zapewnia możliwość poszerzania swej wiedzy i umiejętności, udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach oraz uczestnictwo w programie Akademii Siemaszki.

Chłopcom wymagającym indywidualnego podejścia szkoła daje możliwość dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela. W celu wyrównania zaległości, zapewniamy spotkania z pedagogiem szkolnym i diagnozowania ewentualnych problemów w miejscowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Szkoła zapewnia możliwość organizowania dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego dla uczniów klas III.

Uczniowie w ramach zajęć w internacie mają codziennie ściśle wyznaczone godziny przeznaczone na naukę. Przez cały dzień przebywają pod opieką wychowawców i nauczycieli. W życzliwej atmosferze, poprzez spełnianie codziennych obowiązków, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, a raz w miesiącu w weekendowych dniach skupienia, pogłębiając w ten sposób swój rozwój duchowy i emocjonalny.

Szkoła dba również o rozwój kulturalny młodych ludzi: zapewniając im karnety do filharmonii, dwa razy w miesiącu organizuje wyjścia do teatru. W program zajęć obowiązkowych wpisuje zwiedzanie krakowskich muzeów, galerii i wystaw. W klasie I i II uczniowie realizują autorski program nauczania z zakresu wiedzy o teatrze.

Wspólnie z wychowawcami i swymi nauczycielami, uczniowie uczestniczą w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz edukacyjnych, dostosowanych do ich wieku i aktualnie poznawanych treści przewidzianych programem nauczania.

Rodzice i opiekunowie uczniów zawsze mogą liczyć na życzliwy kontakt i ścisłą współpracę z wychowawcami.

Wspierani przez swoich Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli Uczniowie mają szansę na bezpieczny, mądry i odpowiedzialny start w dorosłe życie.


Wtecz Do góry