AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Formado Sp. z o.o.


Ogłoszono konkurs na nabór wniosków w ramach działania 1.1 PO PC!!

W dniu 30 września 2015 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Poniżej kilka najważniejszych kwestii związanych z konkursem:

 • nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku,
 •  podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800),
 • wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium całego kraju polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego,
 • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 1.1 nie może przekroczyć 10 mln EUR,
 •  łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN,
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla obszarów interwencji wynosi w zależności od obszaru interwencji od 55 % do 69 % . Na stronie CPPC zamieszczona została dokumentacja konkursowa, w tym lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia na danym obszarze

(http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/)

Firma Formado Sp. z o.o. jest wiodącą firmą świadczącą profesjonalne usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego i finansowego. Jako firma konsultingowa posiadamy bogate doświadczenie przy pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych dla sektora MŚP, dużych firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, a także opracowywania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Za profesjonalizmem przemawia duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnorodnych projektów związanych z pozyskaniem dofinansowania dla operatorów ISP:

 • Wartość pozyskanego dofinansowania ponad 238  mln PLN
 • 73 podpisane  umowy o dofinansowanie w ramach PO IG 8.4 oraz RPW II.1
 • Rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu
 • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli i wizji lokalnych
 • Doradztwo w zakresie doboru wykonawców
 • Doradztwo w doborze producentów
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych

Firma Formado Sp. z o.o oferuje nie tylko pomoc przy pozyskaniu dofinansowania, ale również profesjonalną pomoc w rozliczaniu wniosków dofinansowanych z Unii Europejskiej obejmującą:

Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach powyższego działania 1.1 PO PC, jak i również w pozostałych programach krajowych, jak i regionalnych, zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy.

Formado Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 12/33, 20-616 Lublin
info@formado.pl, Tel. 81 4608770, 533 301 237


Wtecz Do góry