AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Mały Europejczyk - niepubliczne przedszkole anglojęzyczne w Bielsku - Białej


Mały Europejczyk to niepubliczne przedszkole anglojęzyczne w Bielsku - Białej gdzie stworzyliśmy miejsce w którym najważniejsze jest szczęście dziecka i wzajemny szacunek.

W naszym przedszkolu uważamy, iż stymulując rozwój małego dziecka powinniśmy w równym stopniu wpływać na jego rozwój intelektualny, emocjonalny i sprawność fizyczną. Wszechstronność, z jaką dziecko będzie poznawało świat, ułatwi mu wyszukiwanie ciekawych informacji i zdobywanie nowych sprawności.

Przedszkole zapewnia dzieciom udział w rozszerzonym programie edukacji europejskiej, dzięki czemu rozbudzają swoją ciekawość świata i ludzi. Dwa razy do roku odwiedzają nas goście z różnych stron świata m.in. z: Chin, Indonezji, Maroko, Rosji, Meksyku, Kenii, Brazylii... wówczas podczas zajęć prowadzonych przez naszych przyjaciół poznajemy ich zwyczaje i kulturę.


W nauczaniu oprócz podstawowego programu nauczania wykorzystujemy również:

Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metodę wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci... Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej, Metodę symultaniczno-sekwencyjna wczesnej nauki czytania

Kinezjologię Edukacyjna, metoda autorstwa Paula E. Dennisona, została uznana za jedną z czołowych metod wspierających uczenie się.

Dzieci mają możliwość udziału w szerokiej gamie zajęć dodatkowych mi.n. są to:

Angielski – codziennie 3 godziny. Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu Mały Europejczyk odbywa się na podstawie autorskiego programu specjalnie przygotowanego dla potrzeb naszych podopiecznych i głównych założeń przedszkola.

Gimnastyka korekcyjna, Zajęcia ruchowe, Gimnastyka ogólnorozowjowa  , Zajęcia plastyczne

Mały matematyk , Kółko zabaw logicznych  ,Zielona dolina ,Rytmika ,Zajęcia kulinarne

Basen, Religia, Dogoterapia, Taniec , Logorytmika

Podróże po świecie - cykl zajęć dzięki, którym poznajemy różne narodowośći, zwyczaje, tańce, rozwijamy swoje zdolnośći plastyczne, kulinarne- przygotowując pyszne regionalne smakołyki.


Mali czytelnicy, Tenis

Przedszkole współpracuje z Psychologiem i Logopedą.

Wszechstronny rozwój dzieci ...jak go osiągnąć?

Rozmowa z p.Iwoną Czadankiewicz – Dyrektorem Przedszkola Anglojęzycznego Mały Europejczyk

 

Jaka jest koncepcja przedszkola anglojęzycznego Mały Europejczyk?

Najważniejszy cel to wszechstronny rozwój dzieci, który osiągamy stymulując w równym stopniu zarówno rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny jak i sprawność fizyczną.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Mali Europejczycy to dzieci: odważne, pewne siebie, dzięki rozszerzonym zajęciom z języka angielskiego otwarte na świat; lubiące się uczyć i rozwijać poprzez zabawę.

 Stawiamy na indywidualizację dzieci w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka, organizowanie środowiska umożliwiającego nabywanie świadomości społecznej przez dzieci, integrowanie procesu wychowanie i edukacji , respektowanie praw dziecka.

Jednym z głównych założeń przedszkola jest nauczenie języka angielskiego                                          w stopniu komunikatywnym, jak udaje się to osiągnąć?

Nauczanie języka  odbywa się na podstawie autorskiego programu specjalnie przygotowanego dla potrzeb naszych podopiecznych. Mały Europejczyk to przedszkole anglojęzyczne, dzieci mają więc kontakt z językiem przez cały dzień.

Wykorzystujemy nowatorskie metody nauczania, ciekawe i produktywne zabawy, każda zabawa ma na celu nie tylko urozmaicić zajęcia ale również usprawnić funkcje poznawczą, rozwinąć koordynację ruchową, ruchowo –wzrokową, rozwinąć pamięć,  a jednocześnie bawić. Motywując dzieci do wykorzystania poznanego słownictwa skłaniamy ich do nabierania pewności siebie i swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Uczycie dzieci czytać, co dziecko zyskuje dzięki wczesnej nauce czytania ?

Ucząc małe dzieci czytania, stymulujemy rozwój ich zmysłu wzroku. Sprawiamy, że dzieci są spostrzegawcze. Sama zaś nauka czytania nie jest traktowana przez nich jako trud. Uczą się przez zabawę i dlatego też nigdy nie skojarzą czytania z przykrym obowiązkiem. Czytają szybciej  i swobodniej niż dzieci, które dopiero w szkole zostają wprowadzane w ten świat.

Czytające dziecko jest ciekawe świata i samodzielne- samo potrafi znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania.

Wiem również, iż kładziecie Państwo nacisk na rozwój matematyczny dzieci.

Zdolności matematyczne pojawiają się jako jedne z pierwszych wraz ze zdolnościami plastycznymi.  U dzieci w wieku przedszkolnym należy kształtować: orientację przestrzenną, rytmy, liczenie, rozumowanie operacyjne, mierzenie, klasyfikację. Umożliwiamy dzieciom działanie i zapewniamy naukę poprzez ruch i aktywną eksplorację otoczenia. U podstaw rozwoju umysłowego małych dzieci leżą bowiem: ruch, dotyk i czucie.

 

Jakie jeszcze metody stosujecie Państwo w przedszkolu Mały Europejczyk aby optymalnie wykorzystać potencjał dzieci?

W tym celu stosujemy różnorodne metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza takie, które aktywizują wszechstronny rozwój dziecka-  tak zwane metody aktywizujące.  Metody, te wpływają na podniesienie sprawności intelektualnych dzieci, wyzwalają ich aktywność, pomysłowość i inwencję twórczą, uczą wzajemnej współpracy, komunikowania się, podejmowania nowych wyzwań i odpowiedzialności za wynik własnej pracy i pracy grupy. Są to między innymi: pedagogika zabawy, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz, nauka czytania, metoda projektu, symulacje, drama...

 

Czy wiedzą Państwo jak radzą sobie absolwenci waszego przedszkola w szkole?

Tak. Przedszkole bada losy swoich absolwentów (wysyłamy ankiety do Szkół Podstawowych prosząc o wypełnienie ich przez Nauczycieli naszych absolwentów); Wyniki ankiety wskazały iż gotowość podjęcia nauki w szkole wśród naszych podopiecznych jest  na bardzo wysokim poziomie. Dzieci najlepiej przygotowane są m.in. w zakresie kompetencji społecznych, matematycznych, gotowości  do czytania  oraz wyróżniają się ogromna wiedzą w zakresie wiadomości przyrodniczych i  kompetencji językowych.

 Proszę opisać w jaki sposób przedszkole jest zorientowane na dzieci i rodziny?

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

W razie problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale też poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

 Czym firma wyróżnia się na tle konkurencji?

Wpływamy na wszechstronny rozwój dzieci. Personel aktywnie uczestniczy w kreowaniu i realizacji koncepcji przedszkola.

Zapewniamy naszym wychowankom poznanie języka angielskiego w sposób naturalny poprzez udział w codziennych zajęciach z języka angielskiego ( 3h dziennie), dzieci biorą udział w rozszerzonym programie edukacji europejskiej, dzięki czemu rozbudzają swoją  ciekawość świata i ludzi. Zapraszamy do naszego przedszkola gości z różnych stron świata mi.n. Meksyku, Indii, Chin, Rosji, Brazylii, Kenii...

Dzięki dużej  dawce języka angielskiego, ćwiczeniom rozwijającym pamięć i logiczne myślenie  oraz utrwalającym poznawane zagadnienia, zaraz po ukończeniu przedszkola  w szkołach podstawowych  uczniowie biorą udział  w olimpiadach językowych  gdzie od 2012 sukcesywnie klasyfikują się w pierwszej dziesiątce w Polsce wśród laureatów w konkursach językowych (badanie losów absolwentów).

Przedszkole znajduje się w pięknym odnowionym Dworku, wszystkie sale znajdują się na jednym poziomie, każda z sala ma własną łazienkę i jadalnię, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dzieci.

 Sale są słoneczne, kolorowe, bogato wyposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

 Posiadamy piękny ogród (1000 mkw) oraz w pełni wyposażony plac zabaw.

Oferujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych: j. Angielski, mały matematyk, dogoterapia,   „mali czytelnicy, taniec, rytmika, basen, tenis, zielona  dolina, kółko zabaw logicznych;  korektywa, logorytmika, zabawy z czytaniem...

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój

talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość ma wysoki poziom.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne

Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

 

Czy jakość świadczonych usług  jest potwierdzona wyróżnieniami, nagrodami?

Przede wszystkim bardzo pozytywne opinie Rodziców, którzy polecają nasze przedszkole swojej rodzinie i znajomym.

Ponadto otrzymaliśmy certyfikaty: Znak Jakości KidZone 2013, 2014; „Przedszkole Przyjazne Dzieciom 2013; 2014;  Placówka Oświatowa – Przedszkole Roku 2014; Akademia Zdrowego Przedszkolaka  ( realizacja kolejnych edycji); Bezpieczne Przedszkole; „Muzyczna Akademia Przedszkolaka; „Akademia Zdrowego Uśmiechu

uczestniczymy w różnych akcjach społecznych oraz konkursach m.in.: Góra Grosza; Mamo, Tato piję wodę; „Segreguję-Odzyskuję- szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci; Turniej mini-tenisa; Przedszkoliada – turniej piłki nożnej itd....

Czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne rozwiązania w swojej działalności dydaktycznej?

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia nie tylko realizację podstawy programowej, ale  także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia,  projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Nasze przedszkole od początku swojej działalności realizuje edukację dzieci w oparciu o innowacyjne programy nauczania, wychowania i opieki, organizujemy czas pracy przedszkola i nauczycieli w taki sposób aby przynosił maksymalne efekty w rozwoju wychowanków.

Przedszkole rozpoczyna również współpracę w ramach programu e Twinning.

eTwinning to łączenie i współpraca szkół  oraz przedszkoli w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.

Dlaczego tak ważny jest wybór odpowiedniego przedszkola dla dziecka?

Pierwszy etap edukacji decyduje bowiem w dużej mierze o rozwoju dziecka i jego przyszłym życiu. Umiejętności i wiedza nabyte w przedszkolu procentują w późniejszym czasie lepszymi rezultatami w nauce szkolnej, a w dorosłym życiu – lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.

 

Mały Europejczyk Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne

43-300 Bielsko - Biała

Św. Anny 22

www.malyeuropejczyk.pl

info@malyeuropejczyk.pl

tel.: 501 355 780


Wtecz Do góry