AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

W Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach


Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21
ul Górnych Wałów 19
44 – 100 Gliwice

Tel. 32 231 45 56; pm21@edukacja.gliwice.euwww.pm21.pl
 

W Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21
w Gliwicach

„Każdy inny, a wszyscy tacy sami” 

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną, innowacyjną, umożliwiającą przygotowanie dzieci zdrowych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych do dalszych etapów kształcenia, umożliwiającą im indywidualny i wszechstronny rozwój.

Koncepcja naszego przedszkola ma na uwadze hasło: „Jesteśmy dziećmi Świata – świat należy do nas.” oraz kierunek, który przyjmujemy pod hasłem - „Przedszkole 21 – przedszkolem XXI wieku”


W roku szkolnym 2014 / 2015 realizujemy autorski projekt  „Każdy inny, a wszyscy tacy sami”,

W przedszkolu są oddziały specjalne i integracyjne.  Dzieci posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego rozpoczynające edukację w tut. przedszkolu są włączane do określonych grup na podstawie analizy dokumentacji. Pobyt dziecka w przedszkolu daje szansę na dalszą, pogłębioną i wielospecjalistyczną diagnozę ujmującą sytuację rodzinyi środowiska, rozwój społeczny oraz dynamikę rozwojową. Utworzona w naszym przedszkolu Procedura płynnego przechodzenia dzieci z grup specjalnych do integracyjnych i masowych umożliwia dziecku przejście do grupy dającej lepsze możliwości rozwoju dziecka – zarówno z grup specjalnych do integracyjnych,  jak i odwrotnie. Proces adaptacji, rozpoznawania możliwości rozwojowych  i znalezienia odpowiednich form wychowania, opieki i edukacji wymusza płynność i elastyczność postępowania. Dziecko zostaje włączone do grupy, w której istnieją warunki do wszechstronnego rozwoju. Możliwość przeniesienia dziecka rozpatrywana jest na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy. Decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola wraz z zespołem specjalistów pracujących z dzieckiem. Procedura daje szansę dziecku na dopasowanie na etapie przedszkolnym optymalnego środowiska edukacyjnego, a na dalszym etapie właściwego wyboru szkoły i klasy. Procedura zapewnia dziecku pełną akceptację i poczucie bezpieczeństwa umożliwiające i warunkujące otwarcie na oddziaływania wychowawców, terapeutów i rówieśników oraz zaktywizowanie własnych zasobów, rozbudzenia ciekawości i motywacji do działania i rozwoju. Praca z dzieckiem daje szansę na szybką diagnozę oraz sprecyzowanie założeń terapeutycznych. Rodzice uświadamiani są, na czym polegają ww. zaburzenia, dzięki wskazówkom terapeutów mogą kontynuować terapię poza przedszkolem. Relacje nawiązywane w przedszkolu są szansą na uzyskanie szeroko rozumianego wsparcia:

  • Emocjonalnego
  • informacyjnego,
  • społecznego (wychodzenie z izolacji, budowanie sieci wsparcia, postrzeganie siebie jako osoby pomocnej innym).


Propozycje warsztatów dla rodziców realizowanych w naszym przedszkolu wynikają z konieczności pogłębiania ich wiedzy i umiejętności wychowawczych oraz zmieniającej się rzeczywistości edukacyjno – prawnej. Zdając sobie sprawę z wagi wczesnych oddziaływań terapeutycznych widzimy wielką potrzebę propagowania wśród rodziców wiedzy m.in. z zakresu integracji sensorycznej. Grupa wsparcia dla rodziców z dysfunkcjami rozwojowymi pozwala uporać się z takimi uczuciami jak stres, rozczarowanie, złość, zagubienie. To naturalne uczucia towarzyszące rodzinom dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza w pierwszym okresie po diagnozie. Niektórzy rodzice, chętnie dzielą się swoimi problemami ze specjalistami, inni wolą pomoc innych rodziców będących  w podobnej sytuacji. Uświadomienie sobie, że inni zmagają się z podobnymi problemami zdejmuje napięcie, daje poczucie bycia częścią grupy. Ocena dotychczasowych działań pozwala nam potwierdzić potrzebę ich realizacji w związku z czym wszystkie wymienione formy, wzbogacone o nowe inicjatywy planowane są do  kontynuacji w dalszych latach (szczegóły na stronie internetowej przedszkola).                        

Dyrektor przedszkola Izabela Truszkowska – Bodyńska Wicedyrektor Małgorzata Derkacz


Wtecz Do góry