AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej nawiązując do tradycji powstałej w 1628r. Akademii Bialskiej w tym mieście ma aspiracje stać się w pełni nowoczesną akademicką szkołą wyższą. W dążeniu do akademickości jej misją jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym na studiach I, II stopnia ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk o zdrowiu z kierunkami: fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne oraz nauk ekonomicznych i nauk społecznych, a także inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, w tym działań na rzecz rozwoju miasta i regionu. W wyniku tych działań w ciągu najbliższych kilku lat uczelnia winna uzyskać pierwsze uprawnienia doktoryzowania w dziedzinie nauk o zdrowiu.

W ofer­cie edukacyjnej Państwowej szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej znaj­du­je się 18 kie­runków stu­diów i 41 specjal­ności na stu­diach licen­cjac­kich, inżynier­skich i ma­gister­skich.

Stu­dia I stop­nia inżynier­skie:

-        Bu­dow­nic­two

-        Go­spo­dar­ka prze­strzen­na

-        In­for­ma­ty­ka

-        Inżynie­ria geologicz­na

-        Mechanika i bu­dowa ma­szyn

-        Rolnic­two

Stu­dia I stop­nia licen­cjac­kie

-        Bez­pie­czeństwo na­ro­dowe

-        Eko­nomia

-        Fi­nan­se i rachun­ko­wość

-        Fi­zjoterapia

-        Fi­lologia

-        Fi­lologia an­giel­ska

-        Fi­lologia ro­syj­ska

-        Pe­dago­gika

-        Pielęgniar­stwo

-        Pielęgniar­stwo po­mo­sto­we

-        Ratow­nic­two medycz­ne

-        So­cjologia

-        Tu­rysty­ka i Re­kreacja

-        Zarządzanie

-        Zdro­wie publicz­ne

Stu­dia II stop­nia ma­gister­skie (uzupełniające)

-        Bezpieczeństwo Narodowe

-        Eko­nomia

-        Pielęgniar­stwo

-        Tu­rysty­ka i re­kreacja

-        Zdro­wie publicz­ne

Studia podyplomowe

-        Pierwsze w Polsce studia podyplomowe Dydaktyka Szkoły Wyższej z Elementami Neurodydaktyki

kierunki związane z ROLNICTWEM

-        Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

kierunki EKONOMICZNE

-        Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

-        Obsługa Celna, Spedycyjna i Logistyczna Obrotu Towarowego

-        Rachunkowość i Audyt Finansowy

kierunki INFORMATYCZNE

-        Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole

kierunki PEDAGOGICZNE

-        Edukacja Wczesnoszkolna z Elementami Informatyki

-        Wychowanie Przedszkolne z Podstawami Logopedii

-        Podyplomowe Studia Kwalifikacji Pedagogicznych

-        Studia Podyplomowe - Terapia Pedagogiczna z Podstawami Logopedii

-        Asystent Rodziny

kierunki FILOLOGICZNE

-        Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego

-        Kształcenie Nauczycieli Języka Rosyjskiego

-        Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego

-        Język Angielski w Biznesie, Obsłudze Transgranicznej i Lotniczej

-        Język Rosyjski w Biznesie, Obsłudze Transgranicznej i Lotniczej

 


Wtecz Do góry