AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Wyższa Szkoła Handlowa im. Stefana Batorego


Siedziba Wyższej Szkoły Handlowej zlokalizowana jest przy ul. Słonecznej 1 i położona w bliskim sąsiedztwie centrum miasta oraz Dworców PKP i PKS. Powstała w 2010 roku siedziba WSH przewidziana została jako miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski.

Budynek Uczelni jest przystosowany do komfortowego zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. Znajdują się w nim aule, sale dydaktyczne, pracownia informatyczna, a także dziekanat, Biblioteka z Czytelnią, pokoje administracyjne, kawiarenka.

U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY

FAKT 1

WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą się Piotrkowie Trybunalskim Uczelnię, nie zaś jej filię lub wydział zamiejscowy.

FAKT 2

WSH jest Uczelnią Liderów. Świadectwem jest otrzymany Certyfikat Uczelni Liderów Ten zaszczytny tytuł przyznała Uczelni Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które podejmują skuteczne wysiłki, by kształcić absolwentów twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szerokie umiejętności praktyczne i przez to atrakcyjnych dla rynku pracy. 

FAKT 3

WSH posiada atrakcyjne kierunki kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) i studiach podyplomowych. 

FAKT 4

WSH zapewnia swoim studentom możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. W ramach szkoleń i kursów dokształcających zdobywają oni wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, treningu interpersonalnego z elementami coachingu, tworzenia, rozwoju i promocji partnerstw lokalnych, technik negocjacji, autoprezentacji i innych.

FAKT 5

WSH stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów. Realizuje to m.in. poprzez obowiązkowy program praktyk studenckich odbywanych w instytucjach i firmach w Polsce i Europie.

FAKT 6

WSH posiada atrakcyjny program kształcenia, opracowany przez specjalistów i ekspertów określonych dziedzin wiedzy. Mając na uwadze rozwój umiejętności studentów Uczelnia daje możliwość nauki czterech języków obcych.

FAKT 7

WSH umożliwia swoim studentom uzyskanie jednocześnie dyplomu uczelni polskiej i brytyjskiej oraz studiowanie w zagranicznych uczelniach wyższych w ramach programu Erasmus+.

FAKT 8

WSH posiada rozbudowany system pomocy finansowej obejmujący równe traktowanie studentów zarówno studiów stacjonarnych (dziennych) jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studenci WSH otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów: socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra oraz zapomogi.

FAKT 9

Bycie studentem WSH oznacza również udział w życiu pozadydaktycznym. Samorząd Studencki WSH jest współorganizatorem akcji charytatywnych, fuksówek, juwenaliów oraz turniejów sportowych organizowanych dla naszych studentów. Żacy mogą rozwijać swoje umiejętności fizyczne oraz intelektualne w Akademickim Klubie Sportowym, a także kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.

FAKT 10

WSH to ośrodek dydaktyczny, który pełni także rolę kulturotwórczą. Uczelnia organizuje interesujące uroczystości i imprezy kulturalne i artystyczne, które stanowią możliwość spotkania i wymiany poglądów zarówno wśród społeczności akademickiej WSH jak również mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Studia I stopnia (licencjackie):

ADMINISTRACJA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PRAWO W BIZNESIE

PSYCHOLOGIA

PEDAGOGIKA

EKONOMIA

 

Studia II stopnia (magisterskie):

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Studia podyplomowe – 60 kierunków!


REKRUTACJA ON-LINE

Zapisz się na studia nie wychodząc z domu!

Szczegółowa procedura zapisów znajduje się na www.wsh.net.pl

 


Wtecz Do góry